"من چیزهای آموختم که در گذشته نمیدانستم ؛ اطلاعاتیکه مرا در زندگی ام کمک میکند. فکر میکنم این دوره اموزشی از هرلحاظ"

Deltagare SO 2014

مراقبت از تندرستی و سلامتی
تندرستی و خود مراقبتی
بهداشت ، خدمات پزشکی درمانی و دندانپزشکی

سالمند شدن
بازنشتگی در سوئد

اینجا در دوره اموزشی ثبت نام نمایید


بازگشت
حقوق و تکالیف افراد
تساوی حقوق، برابری زن و مرد و حمایت در برابر تبعیض

تشکیل خانواده و زندگی با فرزند یا فرزندان
شیوه های مختلف باهم زندگی کردن
سیستم آموزشی کودکان
نقش والدین

اثر گذاری در جامعه
پیشینه نظام دموکراتیک و انکشاف آن
دموکراسی وسیاست
سیستم عدلی

فهرست مطالب


آمدن به سوئد
معرفی و روند ادغام سازی
تاریخچه سوئد و
آداب، رسوم، عادات و ارزش ها

زندگی در سوئد
محیط زیست، طبیعت و جغرافیا
مسکن
کمون و خدمات کمونی

امرار معاش و پیشرفت
آموزش بزرگسالان
بازار کار سوئد
رفاه، سیاست تأمین اجتماعی و سیستم مالیاتی
اوقات فراغت، فرهنگ و انجمن ها