Samhällsorientering Skaraborg


I Sverige är det lag på att nyanlända flyktingar och invandrare ska få minst 60 timmars utbildning om Sverige och hur det svenska samhället fungerar, Lag 2010:197 & Lag 2013:156.

I Skaraborg vill man att alla nyanlända, oavsett vilken kommun man är bosatt i eller vilket språk man talar, ska erbjudas en kvalitativ samhällsorientering. Genom ett samverkansavtal mellan kommunernas vuxenutbildningar har man enats om ett antal kvalitetskriterier och hur de ska kunna mätas.


  • Samhällsinformationen skall omfatta minst 60 timmar.
  • Samhällsorienteringen ska vara kunskapsbaserad, deltagarfokuserad och jämlik.
  • Den ska om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar, men kan i vissa delar ges på svenska eller svenska med tolk.
  • Pedagogiska överväganden ska vara avgörande för valet av språk.
  • Kursen ska påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan upprättats och helst vara avslutad innan första etableringsåret är till ända. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.
  • Hemkommunen ansvarar för att en plan för verksamheten upprättas och att den revideras vid behov. Likaså bestämma hur samhällsorienteringen ska utformas och i vilken ordningsföljd samhällsorienteringens delar ska behandlas.
  • Hemkommunen ansvarar för att deltagaren erhåller ett intyg efter avslutad utbildning. Undervisningen ska präglas av dialog, diskussion och reflektion och främja deltagarnas förståelse av det svenska samhället.

Genom en utbildning på Vuxenutbildning Skövde har samhällskommunikatörer utbildats både inom ledarskap, samhällskunskap och flexibla lösningar så som webbkonferenssystem. Samhällskommunikatörerna använder sig av materialet Om Sverige, vilket stämmer väl överens med förordningen om samhällsorientering (2010:1138). Materialet finns på Länsstyrelsernas webbportal www.informationsverige.se. Samhällskommunikatören genomför kursen på deltagarnas modersmål eller annat språk de behärskar.


Sedan 1 januari 2015 är det Skövde kommun som ansvarar och samordnar samhällsorienteringen i Skaraborg. Kontakta oss om du har några frågor.


sms.samhallsorientering@skovde.se


Samordnare:

Wictoria Emanuelsson


Postadress:
Vuxenutbildning Skövde
Regementsgatan 7
541 46 SKÖVDE


Maria Mellgren