"እቲ ሓበሬታ ብጣዕሚ አገዳሲ እዩ ኔሩ። ምኽንያቱ ብዛዕባ ሽወደን ብዙሕ ሓበሬታ አለዎ። አብ ሽወደን ከመይ ጌርካ ስራሕ ከምእትረክብ ከምኡውን ከመይ ጌርካ ምስ ሽወደን ሕብረተሰብ ርክብ ከምትገብር ይሕግዘካ። "

Deltagare SO 2014

አብዚ ዝስዕብ ተመዝገብ።

Innehållet i kursen:

ክፍል - 1 ናብ ሽወደን ምምጻእ
መእተዊን መስርሕ መትከል እግርን
ታሪኽ ሽወደንን እስካራቦሪን
ልምድታት፣ በዓላትን አብነታዊ ነገራትን

ክፍሊ - 2 አብ ሽወደን ምንባር
ከባቢ፣ ተፈጥሮን ጆግራፊን
ከሙን ከመይ ከምዝሰርሕን ንጥፈታት ኮሙንን

ክፍሊ - 3 ርእስኻ ምኽአልን ምምዕባልን
ዕድላት ትምህርቲ ንኣባጽሕ
ዕዬ አብ ሽወደን
ድሕንነት ፣ ማሕበራዊ ውሕስነትን መስርሕ ግብርን ትርፊ ጊዜ ፣ ብህሊን ማሕበራዊን ነብራ
መስለትን ግቡኣትን ወልቀስብ ማዕርንት፣ ማዕርነት ጾታን አድልዎ ምክልካል

ክፍሊ - 4 መስለትን ግቡኣትን ወልቀስብ
ማዕርንት፣ ማዕርነት ጾታን አድልዎ ምክልኻል

ክፍሊ - 5 ሓዳር መስረትካ ምስ ቆልዑ ምንባር
ብዝተፈላለየ አገባብ ሓቢርካ ምንባር
መስርሕ ትምህርት ንቆልዑ
ግደ ወለዲ

ክፍሊ - 6 አብ ሽወደን ድልዎ ምግባር
ድሕረ ባይታ ዲሞክራሲን ምዕባለኡ ዲሞክራሲን ፖለቲካ አብያተ ፍርዲ

ክፍሊ - 7 ጥዕናኻ ምሕላው
ሓለዋ ጥዕናን ጥዕናኻ ምሕለው
ሓለዋ ጥዕና ሕማምን ክንክን ስኒን

ክፍሊ - 8 ብዕድመ ምድፋእ
አብ ሽወደን ጥሮታ ምውጻእ